Gerechtshof Amsterdam bevestigt mogelijkheid huurprijskorting in tijden van Corona

De coronacrisis duurt voort en inmiddels zijn er redelijk wat rechterlijke uitspraken gedaan omtrent de vraag of de gevolgen van de coronacrisis meebrengen dat de verhuurder van de huurder kan verwachten dat hij zijn huurbetalingsverplichtingen (volledig) nakomt.

Heeft u als ondernemer bijvoorbeeld recht op huurprijsvermindering? Ruim een maand geleden heeft de NOS hier ook al uitgebreid aandacht aan besteed in een van haar uitzendingen. Uit de lagere rechtspraak is ondertussen voorzichtig een algemene lijn te trekken hoe om te gaan met deze vragen.

Wettelijke gronden voor huurprijsvermindering

Allereerst zou de huurder een evenredige vermindering van de huurprijs kunnen vragen, indien sprake is van vermindering van het huurgenot ten gevolge van een ‘gebrek’ (art. 7:207 jo. 7:204 BW). Volgens de Parlementaire Geschiedenis valt onder ‘gebrek’ iedere omstandigheid die het huurgenot beperkt.

Het niet kunnen gebruiken van het gehuurde overeenkomstig de bestemming wordt vrijwel door alle lagere rechters aangemerkt als een gebrek. Het recht op huurprijsvermindering wegens een gebrek is echter veelal contractueel in de algemene voorwaarden uitgesloten.

Daarnaast zou de huurder kunnen verzoeken de huurovereenkomst te wijzigen of ontbinden door een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW). Uit recente rechtspraak blijkt dat een fundamentele verstoring van het evenwicht van de overeenkomst de kern vormt bij deze grond.

De verhuurder is immers wel in staat het gehuurde feitelijk beschikbaar te stellen, maar dat heeft voor de huurder iedere zin verloren omdat het niet geëxploiteerd kan worden. Herstel van het evenwicht kan dan volgens de rechter bereikt worden door de overeenkomst te wijzigen of ontbinden.

Let goed op: niet iedere huurder kan aanspraak doen

Echter, niet iedere huurder kan op deze gronden aanspraak maken op huurprijsvermindering. Het oordeel van de rechter is immers altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Volgens de wet en jurisprudentie kan het volgende van belang zijn: de soort huurruimte (bedrijfsruimte bestemd voor horeca, winkel et cetera), aanwezigheid van algemene bepalingen in de huurovereenkomst (bijv. uitsluiting huurprijsvermindering wegens gebrek of pandemie), de mate waarin de huurder zijn financiële positie feitelijk en inhoudelijk onderbouwt, de maatschappelijke positie van partijen, de onderlinge verhoudingen van partijen alsmede de aard en ernst van de betrokken belangen van partijen.

Omdat normaliter geen van beide partijen heeft bijgedragen aan het ontstaan van de coronacrisis is het volgens het gros van de rechters niet redelijk dat de tegenvaller in volle omvang op één van de partijen wordt afgewenteld. Het merendeel van de rechters is daarom uiteindelijk van oordeel dat een aanspraak van de huurder op een huurkorting redelijk te achten is.

De hoogte van de huurkorting varieert vervolgens van 25% tot 50%. Aldus wordt hiermee aan de huurders die in betalingsonmacht verkeren een belangrijke uitkomst geboden en recht gedaan aan de belangen van de verhuurder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze ontwikkeling in een recent gepubliceerd arrest bevestigd.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

U kunt voor al uw vragen vrijblijvend contact opnemen via 070 347 01 11. Onze advocaten helpen u graag!

Ons team van Advocaten

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.